ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

VODITELJ OBRADE I ZAKONSKA REGULATIVA

Društvo Moje zdravlje d.o.o., u čijem se sklopu nalazi i Nirvana centar za relaksaciju i terapiju, je voditelj obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu Društvo), te je kao takav obveznik primjene UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka).

OSOBNI PODACI

Osobni podaci u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

ISPITANIK

U smislu Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanik je svaki pojedinac (fizička osoba) od koje Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke.

NAČELA OBRADE

Svoju politiku zaštite osobnih podatka Društvo temelji na načelima zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, ograničavanja svrhe i smanjenja količine podataka, točnosti osobnih podataka, ograničenje pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti, te pouzdanosti.

OSNOVE (PRAVNI TEMELJ) ZA OBRADU

Osobni podaci obrađuju se na temelju privole ispitanika, legitimnih interesa Društva, izvršenja ugovora te drugog zakonskog razloga.

Ukoliko se osobni podaci obrađuju temeljem jasne i izričito dane privole ispitanika, jednom dana privola u svakom se trenutku može povući bez da to utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prednje podrazumijeva i pravo odjave od zaprimanja newsletter u bilo kojem trenutku.

SVRHA OBRADE

Društvo obrađuje osobne podatke u svrhu:

  • promotivne i marketinške svrhe (primjerice dostavu obavijesti o komercijalnim akcijama, novim proizvodima, newsletter-a, edukacijama itd.);
  • pružanje bolje usluge;
  • istraživanja tržišta i rješavanje reklamacija i sporova;

PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo informiranja, pravo od voditelja obrade zatražiti pristup svim svojim osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na prenosivost podata, pravo protivljenja profiliranju, kao i pravo prigovora na obradu te prigovora nadzornom tijelu. Svoja prava ispitanik može ostvariti podnošenjem zahtjeva na e-mail: [email protected].

AŽURNOST I TOČNOST OSOBNIH PODATAKA

Ispitanik odgovara za ažurnost osobnih podataka, točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su važeći oni podaci o kojima je ispitanik zadnje obavijestili Društvo. U slučaju promjene navedenih podataka ispitanik je dužan bez odgode obavijestiti Društvo o novim podacima, pisanim putem.

ČUVANJE PODATAKA

Društvo sve prikupljene podatke čuva na siguran način, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite. Osobni podaci koje Društvo prikuplja dostupni su samo radnicima Društva kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje zakonskih obveza Društva.

Društvo prikuplja samo one osobne podatke koji su mu osobno dostavljeni od strane ispitanika i/ili one podatke koji su nužni za ispunjenje obveza.

POVREDA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka je ugrožena ako je došlo do gubitka podataka, krađe podataka, ako su podaci došli na uvid i/ili korištenje nekome tko nema ovlasti ili prava na to i slični slučajevi povrede osobnih podataka.

Povreda osobnih podataka (incident) uključuje i svaku situaciju u kojoj nije došlo do neželjenog događaja, ali je postojala velika opasnost (vjerojatnost) da do njega dođe jer Društvo i//ili izvršitelji obrade i/ili primatelji obrade nisu poštivali pravila i procedure Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona, te pravila internih akata Društva kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

PROCEDURA U SLUČAJU POVREDE

Po zaprimanju dojave odnosno prigovora o povredi osobnih podataka Voditelj obrade osobnih podataka odnosno osoba koju on ovlasti ispitat će situaciju bez nepotrebnog odgađanja.

U slučaju povrede osobnih podataka Društvo bez nepotrebnog odgađanja i ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

U slučaju povrede osobnih podataka Društvo bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka.

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koji se prikupljaju voditelj obrade pohranjivat će za vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe obrade te daljnjih 5 godina od prestanka svrhe nakon čega će isti biti pobrisani, ukoliko ne postoji drukčija zakonska obveza za Društvo.